Kontakt

Wypowiedzenie umowy

Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o "Regulamin usług internetowych Cyfrowego Polsatu" dostępny pod adresem http://www.osemka.pl/html/regulamin/ (dalej jako "Regulamin"), niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (świadczenie usług hostingu). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem 2 miesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne hostowane materiały nie będą dostępne.

Formularz kontaktowy

Tutaj możesz zgłosić problem natury technicznej, uzyskać odpowiedź na nurtujące Cię pytanie dotyczące naszych usług, czy też zgłosić nadużycie. Pamiętaj jednak, że wybranie poprawnego adresata przyspieszy odpowiedź na Twoje zgłoszenie.

Pamiętaj też, aby możliwie najbardziej precyzyjnie opisać problem, który zgłaszasz – jeżeli napiszesz, np: "moja strona nie działa zbyt dobrze" to nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Zadbaj o precyzyjny opis, a dzięki temu będziemy mogli skoncentrować się na rozwiązaniu zgłoszonego problemu.

 __  _   ___   ______   ___   __  _  _  _  
| || | ||  / _ \\  /_  _//  / _ \\ | || | || | || | || 
| '--' || | / \ || `-| |,-  / //\ \\ | '--' || | || | || 
| .--. || | \_/ ||  | ||  | ___ ||| .--. || | \\_/ || 
|_|| |_||  \___//   |_||  |_|| |_|||_|| |_|| \____// 
`-` `-`  `---`   `-`'  `-`  `-` `-` `-`  `---`